اختصاد

ما با اقتصاد شوخی داریم !

وضعیت وخیم بانک‌ها به شرکت‌های بیمه رسید؛ ۴ شرکت در انتظار تعیین تکلیف!