اختصاد

ما با اقتصاد شوخی داریم !

قصه قیمت دلار از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰۰ و نقطه پایان آن کجاست؟