اختصاد

ما با اقتصاد شوخی داریم !

بانک‌های خصوصی در به در دنبال مشتری جدید هستند!