اختصاد

ما با اقتصاد شوخی داریم !

اوضاع وخیم بانک‌ها علنی شد؛ بانک‌ها ممنوع‌الخروج شدند!